Bel ons op 070-3853313

PROFIN Administratie & Belastingen

Corona Steunmaatregelen voor ondernemers

Beste relatie,

Allereerst hopen wij dat iedereen gezond en wel is gedurende deze tijd!

Hierbij de steunmaatregelen voor ondernemers vanwege de corona crisis.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) (ter vervanging van de werktijdverkortingsregeling)

De ondernemer, die een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, vanwege het coronavirus, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden (met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl.) een tegemoetkoming voor de loonkosten aanvragen. De loonkosten bestaan uit het brutoloon inclusief werkgeverslasten. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de totale loonkosten. Het percentage is afhankelijk van het omzetverlies en wordt per individueel geval beoordeeld. Als voorbeeld: bij een omzetderving van 50% door corona, wordt 90% van deze 50% vergoed: dat betekent een vergoeding van 45% van de totale loonkosten. Het UWV zal bij een aanvraag 80% van de gevraagde tegemoetkoming als voorschot verstrekken. Op deze manier kan het personeel worden doorbetaald.

Hierbij de belangrijkste voorwaarden om aanspraak te maken op deze regeling:

 1. Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20%;
 2. Er mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen*;
 3. Het personeel (dus het nettoloon) moet voor 100% worden doorbetaald (dat geldt niet voor de betaling van loonheffingen aan de Belastingdienst. Deze betaling kan worden uitgesteld, zie onder punt 2).

Let op! De NOW geldt óók (anders dan bij de werktijdverkorting) voor werknemers met nul-urencontracten, werknemers die via payrollbedrijven worden ingehuurd en uitzendkrachten.

Lopende aanvraag werktijdverkorting

Heb je al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend? De NOW hoeft dan niet opnieuw te worden aangevraagd. De ingediende aanvraag werktijdverkorting zal worden beschouwd als aanvraag voor de nieuwe NOW regeling. Het is mogelijk dat er voor de beoordeling van de NOW aanvullende informatie wordt opgevraagd.

Heb je al een aanvraag ingediend voor het personeel met een vaste arbeidsomvang? Dus voor personeel met een vast aantal uur per week of per maand in de vorm van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd en wil je de NOW ook aanvragen voor personeel dat niet werkt op basis van een vaste arbeidsomvang? Het is nog niet bekend of er in dit geval een geheel nieuwe aanvraag ingediend moet worden voor flex-, uitzend-, of payrollkrachten of dat de ingediende aanvraag gewijzigd mag worden. Zodra het kabinet hier uitsluitsel over heeft gegeven informeren wij je graag nader.

Aanvragen? De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het kabinet zal hopelijk zo snel mogelijk meer informatie verstrekken over het aanvragen van deze regeling. Zodra er meer informatie bekend is, informeren wij jullie uiteraard nader.

* Er zijn ook andere mogelijkheden om personeelskosten te besparen, bijvoorbeeld:
1. er kan afscheid genomen worden van flexibele krachten;
2. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hoeven niet verlengd worden;
3. arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen met wederzijds goedvinden aan de hand van een vaststellingsovereenkomst opgezegd worden, waarbij de werknemer aanspraak maakt op een WW-uitkering;
4. arbeidscontracten kunnen vóór aanvang of tijdens de proeftijd opgezegd worden;

Hiernaast wordt er momenteel met vakbonden en andere brancheorganisaties overleg gevoerd over de mogelijkheden tot uitstellen van het vakantiegeld en eventuele winstuitkeringen aan het personeel.

Positie directeur-grootaandeelhouders (“DGA”): Op 23 maart jl. heeft de brancheorganisatie Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (“NOAB”) bij de Minister van Financiën om meer duidelijkheid verzocht omtrent de positie van de DGA in relatie tot de steunmaatregelen. Op dit moment kan de DGA gebruik maken van de Tozo regeling (zie hierover meer onder punt 3). Het is vooralsnog onduidelijk of de DGA ook gebruik kan maken van de NOW of dat er wellicht een andere specifieke DGA-regeling volgt.

Versoepeling uitstel van betaling belasting alsmede verlaging boetes en rente

Ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst aanvragen.

Bijzonder uitstel van betaling houdt in dat belastingen gedurende een tijd niet betaald hoeven te worden. Let op: dit betreft uitstel en dus geen afstel.  De belastingen zal dus wel betaald gaan moeten worden.   Het uitstel geldt voor de navolgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting*
 • Vennootschapsbelasting*
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting (BTW)

Eventuele nieuwe verzuimboetes voor het niet (tijdig) voldoen van belastingen hoeven niet te worden betaald. De invorderings- en belastingrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
Let op!: oude verzuimboetes worden niet kwijtgescholden. Kwijtschelding geldt alleen voor nieuwe verzuimboetes veroorzaakt door financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus.

 Uitstel aanvragen?
Voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting ontvang je de betreffende aanslag nadat de aangifte is ingediend bij de Belastingdienst. Voor de Loonheffingen en Omzetbelasting ontvang je een naheffingsaanslag wanneer je de belasting niet binnen de reguliere termijn hebt betaald. Helaas kan er niet op voorhand, maar pas na het ontvangen van een (naheffings)aanslag, een schriftelijk verzoek tot uitstel worden ingediend bij de Belastingdienst.

De fiscus stopt zodra het verzoek binnen is direct met invorderen. Als je langer dan drie maanden uitstel wilt, dan is een derdenverklaring nodig. Het verzoek moet in dat geval binnen vier weken worden aangevuld met een verklaring van een derde deskundige over in hoeverre de ondernemer door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een externe consultant, externe financier, brancheorganisatie of accountant/belastingadviseur.  PROFIN Adminstratie & Belastingen mag als geregistreerd belastingconsulent deze verklaring uiteraard ook opstellen.

 Wijziging voorlopige aanslagen 2020: naast het aanvragen van uitstel van betaling is het ook mogelijk om de voorlopige aanslagen voor 2020 te wijzigen. De voorlopige aanslagen kunnen worden gewijzigd via de online omgeving van de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij ook helpen bij het wijzigen van de voorlopige aanslagen 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (“Tozo”) – ter vervanging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (“Bbz”)

Om zelfstandigen te ondersteunen stelt het kabinet met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl. een regeling in waarmee zelfstandigen inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure inkomensondersteuning ontvangen. Dit kan op twee manieren:

1. Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (dit is maximaal EUR 1.500). Deze aanvulling hoeft niet te worden terugbetaald;

2. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tegen een verlaagd rentepercentage.

De hoogte van de inkomensondersteuning in de vorm van een aanvulling (1.) of een lening (2.) is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Bij de behandeling van de aanvraag vindt geen levensvatbaarheid-, partner- of vermogenstoets meer plaats.

Wie wordt er aangemerkt als zelfstandige bij het aanvragen van de Tozo

 • Eenmanszaak: de eigenaar.
 • VOF: iedere vennoot (op voorwaarde dat iedere vennoot akkoord is).
 • CV: iedere vennoot (maar uitgesloten zijn stille vennoten).
 •  BV: de directeur-grootaandeelhouder (kort gezegd een aandeelhouder met een meerderheid van de aandelen, dus meer dan 50%). Zoals hierboven onder punt 1. (NOW) genoemd verwachten we nog aanvullende informatie met betrekking tot de positie van de DGA.
 • Maatschap: elke maat, indien arbeid en kapitaal worden ingebracht. Indien enkel arbeid wordt ingebracht kan slechts een beroep worden gedaan op de aanvulling van de Tozo (variant 1).
 • Coöperatieve vereniging: ieder lid (op voorwaarde dat ieder ander lid akkoord is).
 • Stichting: de persoon, die zeggenschap over de stichting heeft, financieel bijdraagt en risico’s loopt, alsmede werkzaam is voor de stichting. Daarnaast moet deze persoon als ondernemer voor de aangifte inkomstenbelasting worden aangemerkt.

Is één van deze rechtsvormen op jou van toepassing?
De bovenstaande ondernemers, die woonachtig zijn in Nederland, tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn én aan het urencriterium voldoen komen in aanmerking voor de Tozo. Het urencriterium houdt in dat er minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming wordt besteed (ongeveer 24 uur per week). Ook moet voor 1-1-2020 gestart zijn met de onderneming.

Aanvragen?
De aanvraagprocedure loopt via de gemeente waar de ondernemer woonachtig is. De voorwaarden en aanvraagmethodes kunnen daarom per gemeente verschillen. Normaliter is de verwerkingsperiode van deze aanvraag 13 weken, maar dit zal worden versneld naar 4 weken.  De Tozo aanvraag wordt individueel beoordeeld.  De aanvraag moet worden ingediend via DigiD.

Lopende aanvraag Bbz
Heb je al een aanvraag voor het Bbz ingediend? De Tozo hoeft dan niet opnieuw te worden aangevraagd. De ingediende aanvraag Bbz zal worden beschouwd als aanvraag voor de Tozo regeling.

Borgstelling MKB Corona (“BMKB-C”)

MKB ondernemers, die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen ook gebruikmaken van de borgstelling MKB-kredieten.

Ondernemers kunnen een krediet (lening) aanvragen bij een kredietverstrekker, zoals een bank. De overheid staat dan gedeeltelijk garant, waardoor de lening makkelijker wordt verstrekt door de kredietverstrekker. Dit krediet kan vervolgens door bedrijven worden benut om de periode te overbruggen waarin zij door het coronavirus inkomsten of productie mislopen. De borgstelling MKB kan door ondernemers worden aangevraagd indien zij maximaal 250 werknemers en maximaal EUR 50M omzet per jaar hebben.

Aanvragen? Het krediet kan worden aangevraagd bij kredietverstrekkers (zoals banken). De kredietverstrekkers vragen dan goedkeuring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (“RVO”).

Voor grotere ondernemingen geldt er een andere regeling, namelijk de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (“GO”).

Noodloket

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een eenmalige gift van EUR 4.000 (alleen voor ondernemers die noodgedwongen moeten staken).

Dit budget is bedoeld voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen en daardoor hun omzet flink hebben zien teruglopen. De eerste voorwaarde is dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen, die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals, kapsalons, tandartsen,  evenementenorganisaties en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Dus de winkels en bedrijven die open zijn en wel omzet hebben, vallen hier niet onder.  De overige voorwaarden voor de tegemoetkoming worden momenteel nog uitgewerkt door het kabinet.

Aanvragen? In de komende weken zal door het kabinet bekend worden gemaakt hoe de aanvraagprocedure zal verlopen en welke voorwaarden aan deze regeling worden verbonden.

 

Uitstel aflossing leningen

Nederlandse ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen voor de aflossing van leningen. Dat geldt onder andere voor leningen bij de ABN-AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Ook zijn deze banken bereid consumenten te helpen die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om hun hypotheeklasten te voldoen.

Aanvragen?
De Nederlandse Vereniging van Banken (“NVB”) roept op om een eventuele aanvraag in te dienen bij de bank waar je momenteel bankiert.

Onze diensten voor jou

In de komende weken worden bovengenoemde regelingen door het kabinet verder uitgewerkt en zal het kabinet meer informatie verstrekken. 

Indien gewenst kunnen wij uiteraard ondersteunen bij het aanvragen van de verschillende regelingen. Voor vragen weet je ons uiteraard te vinden!

Nogmaals veel sterkte in deze uitdagende tijden. Samen komen we hier doorheen!

WIJ bellen u terug

Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en u wordt terug gebeld.

15 + 8 =

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, wij zijn u graag van dienst!

PROFIN Administratie & Belastingen

Junostraat 6 (1e etage)
2516 BR in Den Haag

070 - 385 33 13
info@profinadvies.nl

Privacybeleid