Privacy verklaring

Privacyverklaring PROFIN ADMINISTRATIE & BELASTTINGEN

Dit is de privacyverklaring van PROFIN ADMINISTRATIE & BELASTTINGEN, voor vragen kunt u mailen naar info@profinadvies.nl In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door PROFIN ADMINISTRATIE & BELASTTINGEN.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • het vervullen van de overeenkomst met onze klanten voor het voeren van de administratie en het doen van belastingaangiftes
 • u per e-mail of andersoortig geautomatiseerde mailing te sturen waarvoor u zich heeft  ingeschreven
 • sales activiteiten uit te voeren
 • contact met u op te nemen indien u het contactformulier hebt ingevuld

We delen alleen gegevens met andere partijen (ontvangers) zoals Belastingdienst, banken en Kamer van Koophandel als we uw toestemming hiervoor hebben. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens nog meer?

Wij gebruiken uw gegevens buiten de genoemde doelen ook voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om na te gaan of u boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om op de website de content te kunnen tonen die daar op wordt geplaatst
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben, of waar u partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Ben u verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij u verplicht op te geven, zoals identificatie. Wanneer u deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met u aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren. We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Wwft.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen, als dit tot onze opdracht behoort: We geven de gegevens door aan de volgende partijen, alleen met toestemming van u;

Belastingdienst, banken, Kamer van Koophandel

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partiun?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

Belastingdienst: als u toestemming hebt gegeven dat wij de VIA (Voor Ingevulde Aangifte) en SBA (Service Berichten Aanslag) voor u mogen ontvangen of als u ons als correspondentieadres hebt opgegeven voor uw belastingzaken.

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens van de Belastingdienst:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
 • BSN
 • Geboortedatum

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht, of 10 jaar bij onroerend goed
Factuurgegevens, administratie, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht, of 10 jaar bij onroerend goed
BSN en belastingaangiften 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht, of 10 jaar bij onroerend goed
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) Zolang als u het account hebt.
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna, of 10 jaar bij onroerend goed
Reviews Zolang de review relevant is.

 

Welke rechten heeft u? 

U hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • om, als u toestemming hebt gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;

als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;

een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten hebt?” Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten. Voor inzage in gegevens kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?). In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten hebt?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kan u contact opnemen met: PROFIN ADMINISTRATIE & BELASTINGEN
Junostraat 6, 2516 BR Den Haag,  info@profinadvies.nl

Kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u daar een email-bericht over te sturen.